Consultancy verzuim en sociale zekerheid

message

Consultancy verzuim en sociale zekerheid

Zelf weer de teugels in handen

Er is zoveel te doen rond verzuim en ziekte. Laat u informeren over de mogelijkheden waarmee u zelf meer controle krijgt over de kosten en risico’s. De consultancy-diensten van Inside Case Management zijn er om uw organisatie weer gezond te krijgen. 

Eigenrisicodrager of terug naar het UWV?
Bent u financieel beter af eigenrisicodrager te worden voor WGA en Ziektewet? Of juist terug te keren naar het UWV? Wij analyseren voor u de afweging om eigenrisicodrager op het gebied van WGA en Ziektewet te worden. Met deze onafhankelijke financiële analyse kunt u uw assurantieadviseur advies vragen over passende verzekeringsoplossingen. Naast de financiële afweging is het belangrijk te weten wat uw uitvoerende verplichtingen zijn als eigenrisicodrager.

Beoordeling van verzuimdossiers
Vroeg of laat krijgt u te maken met een langdurig zieke. Dit kost de organisatie enorm veel geld. U vraagt zich af of de verzuimbegeleiding optimaal is of dat er ruimte is voor verbetering en kostenbesparing? Wij geven een second opinion en gaan in gesprek met partijen over concrete verbeteringen.

Workshops leidinggevenden
Medewerkers die zich ziek melden nemen vaak als eerste contact op met hun direct leidinggevende. In het verzuimprotocol liggen hierover goede afspraken vast. Volgens de wet is een ziekmelding een vraag om passend werk. Zijn uw leidinggevenden hier voor opgeleid? Vaak onvoldoende. Met een workshop brengen wij hun kennisniveau op peil. Daarbij houden we rekening met de verzuimvisie van uw bedrijf, op het gebied van:

  • Wet op de Privacy.
  • Wettelijke rechten en plichten.
  • Hoe organiseer ik passend werk voor de medewerker.
  • Wie is verantwoordelijk voor wat?
  • Wet Verbetering poortwachter.
  • Hoe maak ik een goed Plan van Aanpak?

Inhuren externe casemanager verzuimgesprek
Een verzuimgesprek met een medewerker ligt vaak op het bordje van de leidinggevende of een interne casemanager. In bijzondere situaties leidt de inzet van een externe casemanager tot een bevredigende oplossing. Denk daarbij aan:

  • Arbeidsconflicten. Een externe casemanager kan helpen uit een impasse te komen.
  • Inzetten van passende arbeid. Als uw arbeidsongeschikte medewerker het eigen werk niet kan doen, dient u passend werk aan te bieden. Maar kunt u elk soort werk aanbieden of mag de werknemer in bepaalde gevallen weigeren? En wanneer is iets passend? Is tijdelijk uitlenen en re-integreren bij een ander bedrijf een oplossing? Wij nemen de mogelijkheden met u door en voeren samen met u het gesprek met de werknemer.
  • Eerstejaars evaluatie. Dit is een verplicht Poortwachter-moment. Het wordt ook wel het opschudmoment genoemd. Samen met u en de werknemer evalueren we het laatste jaar en bekijken we alle mogelijkheden om bij te sturen in het re-integratiedossier.

Uitleg WIA aan zieke medewerker bij eerstejaars evaluatie
Als uw medewerker langdurig arbeidsongeschikt is getuigt het van goed werkgeverschap als u hem informeert over wat dat betekent voor de resterende tijd waarbij de werkgever het loon doorbetaalt. Maar zeker ook wat een WGA-keuring en eventuele uitkering inhoudt. Welke rechten en plichten heeft de arbeidsongeschikte medewerker? Hoe gaat de hoogte van het loon en de eventuele toekomstige uitkering zich ontwikkelen? En waar is dit van afhankelijk? Wij informeren de werknemer op een duidelijke en heldere manier.

Opstellen RI&E
Nog geen RI&E opgesteld? Of is uw huidige RI&E is niet meer voldoende actueel? Geen nood; wij stellen deze evaluatie voor u op.

Bezwaar en beroep WHK
We zien het regelmatig: uit de organisatie-scan blijkt dat de jaarlijkse beschikking van de Werkhervattingskas voor onze klanten fouten bevat. Vaak gaat het mis bij de toerekening van arbeidsongeschikte oud-medewerkers voor de Ziektewet en WGA. Wij gaan dan voor u in beroep om belastinggeld terug te vorderen. Financiering van dit aanvullend onderzoek kan ook op basis van no cure no pay.

Aanpassen sectorindeling
Mocht uit de organisatie-scan blijken dat uw sectorindeling niet klopt, dan verzorgen wij voor u de aanpassing daarvan.

Onderzoek en begeleiding Providerboog
Voor de begeleiding van uw zieke medewerkers heeft u afspraken gemaakt met een bedrijfsarts of arbodienst. Mogelijk heeft u ook een samenwerking met een re-integratiebedrijf tweede spoor of andere interventiepartijen. Zij bepalen mede het succes van de re-integratie en de uitvoering van uw visie op verzuimmanagement. Maar hoe toetst u inhoudelijk of deze contractuele afspraken ook goed nagekomen worden? Pakt iedereen zijn rol proactief op? En werken de verschillende bedrijven goed samen?

Op uw verzoek zoeken wij in de markt partijen die bij uw organisatie en manier van werken passen. Wij vergelijken aanbieders op prijs/kwaliteitverhouding. Bij nieuwe dienstverleners voor uw bedrijf maken we afspraken over de onderlinge rollen in het proces. Zo bent u verzekerd van goede partijen, die ook nog eens goed met elkaar samenwerken.