4 augustus 2017

Nieuwe Arbowet: dit verandert er voor u

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. We zetten voor u de veranderingen op een rij.

De gewijzigde wet zet meer in op preventie en wil alle partijen beter laten samenwerken. Zo vergroot de wet de betrokkenheid van werkgevers en de rol van preventiemedewerkers, én komen er betere randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

Open spreekuur
Iedere werknemer heeft het recht om een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Werknemers krijgen zonder toestemming van de werkgever toegang tot het arbeidsomstandighedenspreekuur (of open spreekuur/preventief spreekuur). Werkgevers zijn nu ook verplicht om hun werknemers dit aan te bieden. Vanwege het recht van anonimiteit stuurt de arbodienst geen terugkoppelingen van dit spreekuur.

Vrije toegang werkvloer
De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.

Recht op second opinion
Een werknemer heeft het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Bijvoorbeeld als de werknemer vraagtekens heeft bij het advies. De werkgever en de arbodienst moeten laten weten bij wie een second opinion kan worden aangevraagd en bij welke bedrijfsarts de second opinion gaat plaats vinden.

Grotere medewerkerbetrokkenheid
De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol en werkzaamheden binnen de organisatie.

Duidelijker rol preventiemedewerker
De wetswijziging versterkt de positie van de preventiemedewerker, net als de samenwerking met arbodienstverleners.

Basiscontract arbodienst verplicht
De nieuwe Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener nu ook verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin moeten minimale afspraken over de dienstverlening worden vastgelegd.

Met het ingaan van de wijzigingen per 1 juli moeten alle nieuwe arbodienstcontracten aan de nieuwe wet voldoen. Voor bestaande contracten krijgen werkgever en arbodienst een jaar de tijd om het contract conform de nieuwe wetgeving aan te passen.

Delen: