Voorbeelden

Voorbeelden

Volledige schadeloosstelling door realistische loonwaardebepaling

Bij een van onze cliënten met een verzuimverzekering werd een medewerker ziek. De bedrijfsarts oordeelde dat de werknemer voor halve dagen nog passend werk kon doen. Maar wat als je zulk werk niet kunt bieden? Wij maakten dat voor onze cliënt aannemelijk en berekenden een lagere loonwaarde. Want als ander werk voor halve dagen niet beschikbaar is, is de loonwaarde daarvan ook nihil. Het resultaat was dat de werknemer voor de volle ziekte-uren schadeloos werd gesteld.

Minder verzuim door taken en rollen goed vast te leggen

Verzuimdossiers goed aanpakken kan u een hoop geld besparen. Elke dag verzuim kost immers gemiddeld 250 euro. Goed sturen op het verzuimproces zorgt ervoor dat het aantal ziektedagen fors omlaag gaat.

We deden dit onlangs voor een relatie, door taken en rollen in het verzuimmanagement eens goed op een rij te zetten. Toen bleek dat er nog te veel vragen onbeantwoord bleven. Is alle benodigde kennis voor de werkgeversverplichtingen aanwezig? En welke vaardigheden komen van pas bij het verzuimproces? Wat besteden jullie uit aan bijvoorbeeld een casemanager of arbodienst? En wie is eigenlijk eindverantwoordelijk? Vaak is het toch niet voor iedereen duidelijk wie wat wanneer doet.

Wij draaiden het om, en maakten voor iedereen binnen het verzuimproces duidelijk wat van hem of haar verwacht wordt. Het resultaat was minder verzuimdagen en een beperking van onnodige verspilling.

Ook toe aan meer controle op het proces? Bel Patrick Weertz 0413-729100.

Onderzoek bood werkgever nieuw inzicht grijs verzuim

Een van onze klanten kende een hoog verzuim en een hoge verzuimfrequentie. Inside Case Management ging op zoek naar de oorzaken. We ontdekten dat hier sprake was van veel ‘grijs verzuim’. Mensen meldden zich ziek zonder duidelijke oorzaken. Er was wel iets aan de hand, maar we troffen geen objectief medisch vast te stellen ziekte of gebrek aan. Wat kon de oorzaak zijn? Na onderzoek in de organisatie kwamen we erachter dat dit vooral debet was aan de organisatie, leidinggevenden en een onduidelijk HR-beleid. Deze set van interne factoren leidde tot spanningen, conflicten en … verzuim. Oneigenlijk verzuim, waar dus goed wat aan gedaan kan worden!

Grijs verzuim gaat vaak over arbeidsomstandigheden. Met een paar kleine interventies kan dat snel worden aangepakt en omgebogen naar een werksfeer waar iedereen weer gemotiveerd is. Inside Case Management heeft een duidelijke visie op het inrichten van verzuimmanagement. Bel eens vrijblijvend met Patrick Weertz: 0413-729100.

Onderzoek zorgt voor hogere uitkering van verzuimverzekering

Een langdurig zieke werknemer is voor een werkgever een behoorlijke kostenpost. Dat ondervond een relatie van ons ook, toen een van zijn medewerkers langdurig ziek werd. Na advies van de bedrijfsarts ging de werknemer voor halve dagen weer aan het werk. Maar volgens de werkgever was de loonschade veel hoger dan 50%. De re-integrerende werknemer moest namelijk veel pauzeren, had veel begeleiding nodig en was aanmerkelijk minder productief.

Inside Case Management werd ingeschakeld om de werkelijke loonwaarde vast te stellen. We onderbouwden ons onderzoek met goede argumenten en dienden dit in bij de verzuimverzekeraar. Deze besloot daarom om de uitkering vanuit de polis zo te verhogen, dat deze recht doet aan de werkelijke verzuimschade.

Zit u ook met vragen over ziekte en verzuim? Bijvoorbeeld over de loonwaarde van een zieke werknemer? Bel met Patrick Weertz: 0413-729100.

 

In beroep tegen loonsanctie

Een van onze relaties werd geconfronteerd met een loonsanctie na twee jaar ziekte. Hoe kon dit gebeuren? Ze waren toch begeleid door een gerenommeerde arbodienst? Inside Case Management voerde een analyse uit op het dossier. Conclusie: de bedrijfsarts had tijdens het verzuimtraject steken laten vallen. Daardoor had het UWV de re-integratie als onvoldoende beoordeeld en een loonsanctie opgelegd.

Een loonsanctie is lastig terug te draaien. Voor deze cliënt gingen wij het gesprek aan met de arbodienst. Daardoor ontdekten we aanknopingspunten om tegen de loonsanctie in beroep te gaan. De zaak loopt nog, en de uitkomst is nog onzeker, maar een beroep is in dit soort situaties altijd de moeite waard!

Meer weten over deze materie? Bel met Patrick Weertz: 0413-729100

 

Toch taxikosten vergoed voor zieke werknemer

Bij een van onze opdrachtgevers liep een werknemer tegen een probleem aan. Om medische redenen mocht hij een maand niet autorijden. Voor de rest kon hij prima zijn werk doen, dus de verzuimverzekering kon geen vergoeding voor loonschade uitkeren. Maar de taxikosten voor woonwerkverkeer bleken zo hoog te zijn, dat er makkelijk een maandsalaris van kon worden betaald.

Inside Case Management zocht samen met de werkgever alle alternatieve mogelijkheden voor vervoer uit. We legden de opties voor aan de verzuimverzekeraar, en bemiddelden in cofinanciering van de kosten. Het resultaat was dat de taxikosten nu voor 100% worden vergoed. Een perfecte oplossing voor alle partijen!

Dankzij onze ervaring weten we goed met welke verzuimverzekeraars het uitstekend zakendoen is. Meer hierover weten? Bel Patrick Weertz voor een afspraak: 0413-729100.

 

Gevolgen van vergrijzing personeelsbestand afgeremd

Hoe kan het dat steeds meer van onze mensen de WIA instromen? Met die vraag belde de directie van een middelgroot bedrijf met Inside Case Management. Onze analyse leidde tot de conclusie dat het bedrijf een antwoord op de vergrijzing moet vinden.

De oudere medewerkers vormen het hart van dit bedrijf en zijn al sinds hun jonge jaren bij de zaak gebleven. Daar zit natuurlijk veel kennis en ervaring, maar de keerzijde is dat het vaak fysiek zware werk niet is veranderd. Met andere woorden: nu medewerkers ouder worden, is hun belastbaarheid afgenomen. Wat te doen?

Aansturen op verjonging van het het personeelsbestand bood te weinig perspectief. Inside Case Management adviseerde daarom een bredere aanpak van dit vergrijzingsprobleem. We ontwikkelden een inzetbaarheidsbeleid op maat. Het is vervolgens aan de directie om hierover knopen door te hakken:

  • gezonde en motiverende loopbanen: hoe organiseren we ontwikkeling en mobiliteit?
  • duurzame inzetbaarheid: welke verantwoordelijkheid hebben medewerkers en management?

Het resultaat is behoud van goede medewerkers, door een grotere duidelijkheid over beleid en verantwoordelijkheden rond duurzame inzetbaarheid. Zo zet het bedrijf inmiddels het preventief medisch onderzoek in en begeleidt ze de mensen die in de gevarenzone zitten.

Benieuwd wat u aan vergrijzing kunt doen? Wij kennen de tactieken en instrumenten. Bel Patrick Weertz: 0413-729100.

 

Toch een vergoeding geregeld voor mediation

Een zieke medewerker sneller laten re-integreren? Dat kost geld voor bijvoorbeeld coaching of fysiotherapie. Soms zijn de kosten gedekt op een polis, maar in sommige gevallen ook niet. In zo’n geval zoekt Inside Case Management voor u naar mogelijkheden om toch de kosten ergens te kunnen verhalen. We maken dan een kostenbaten-analyse. En als deze gunstig uitvalt, zijn verzekeraars vaak bereid om toch mee te betalen – zelfs als er geen dekking is.

We boekten daarmee succes voor een van onze opdrachtgevers. Bij een arbeidsgeschil met een van zijn werknemers was er geen sprake van ziekte of gebrek, en daardoor geen dekking op de verzuimpolis. Na onze bemiddeling werden de kosten van mediation toch door de verzekeraar betaald.

Wordt u geconfronteerd met re-integratiekosten? Er is veel mogelijk om deze vergoed te krijgen! Neem vrijblijvend contact op met Patrick Weertz, 0413-729100.


Kort verzuim is indicatie dat er meer mis is

Een van onze relaties gaf ons een inkijk in het verzuimcijfer over de afgelopen jaren. Een behoorlijke onbalans kost hun veel geld, én is een teken van onbalans in het bedrijf in kwestie!

Als je naar het totale verzuimcijfer keek, zou je kunnen concluderen dat hier niet veel aan de hand was. Het verzuim bij dit ICT-bedrijf was vergelijkbaar met het sectorgemiddelde. Nadere beschouwing leerde echter dat het kort verzuim liefst 80% bedroeg! En dat week erg af.

Accepteer het niet!
Veel kort verzuim betekent grijs verzuim. Kennelijk voelen mensen zich vrij om zich snel ziek te melden. Een verkoudheidje, kater of gewoon een baaldag… weinig is al genoeg om te bellen dat je ziek bent. En erger nog, het management was het nog niet opgevallen en accepteerde situatie gewoon als een feit.

€ 160.000 per jaar
Wist u dat kort verzuim met indirectie kosten al gauw € 250 per dag per medewerker kost? Aandacht voor dit probleem bespaart niet alleen geld, maar verbetert ook meteen de sfeer en cultuur in een bedrijf. In dit specifieke geval werkt Inside Case Managent nu aan een plan om flink te snijden in de jaarlijkse verzuimkosten van € 160.000. En reken maar dat dit gaat lukken!

Zorgen over ziekteverzuim? Laat ook voor úw organisatie zo’n verzuimanalyse maken! Inside Case Management komt met concrete oplossingen. Stap 1: bel ons voor een vrijblijvend intakegesprek: Patrick Weertz, 0413-729100.

 

Overstap naar private verzekeraar bespaarde forse UWV-premieverhoging

Een groothandel vroeg ons de gevolgen in kaart te brengen van een medewerker die de ziektewet instroomde. Het bedrijf (25 medewerkers) hing hierdoor een forse premieverhoging van het UWV boven het hoofd. Inside Case Management begon met een WGA Impact Analyse om de hoogte van de premiestijging te kunnen bepalen. Met ingang van 2017 zou door dit ziektegeval bij het UWV de premie omhoog schieten met €12.000 per jaar, en dat 10 jaar lang bij blijvende arbeidsongeschiktheid. Het leek erop dat ook bij private verzekeraars deze WGA-schade onbetaalbaar zou zijn.

Toch kwam er voor dit bedrijf goed nieuws: sinds de wetswijziging van 1 januari 2017 kunnen bedrijven naar een private verzekeraar overstappen terwijl de schadelast vanwege een langdurig zieke bij het UWV achterblijft. Het UWV betaalt gewoon door, het bedrijf is beter verzekerd en bespaart nu meer dan een ton aan WHK-premies!

Wilt u weten wat voor uw bedrijf de beste keuze is: UWV of privaat verzekeren?
Neem contact op met Patrick Weertz 06 488 08 519, of 0413-729100.

 

Terughalen gelden Sociale Zekerheid

We voerden onderzoek uit bij een onderneming met 280 medewerkers. Daaruit bleek dat 11 werknemers een AGH/SFB-status hebben (arbeidsgehandicapten / StructureelFunctioneelBeperkt). Dit leverde de onderneming over vijf jaar tijd een premiekorting AGH/SFB van ongeveer € 86.000 op. Bovendien leverde de no-riskpolis nog eens ongeveer € 13.000 op.

Tevens bleek voor drie werknemers de ouderenkorting niet te zijn toegepast en voor één medewerker de jongerenkorting niet. Dit alles leverde nog eens een premiekorting op van ongeveer € 38.000.

In totaal hebben onze onderzoeken voor deze onderneming een bedrag van € 137.000 opgeleverd.

 

Organisatiescan bracht verzuimschade aan het licht

Een installatiebedrijf vroeg ons een Organisatiescan uit te voeren omdat er “wat probleempjes” waren met het verzuim.

Het bedrijf had 68 medewerkers in dienst met een loonsom van 3,1 miljoen. Het schrikbarende verzuimcijfer van 11% bleek nog te optimistisch, aangezien kort verzuim niet geregistreerd werd. Uit onze Organisatiescan bleek dat de totale verzuimschade inclusief indirecte kosten bijna 8 ton bedroegen. Deze schadelast zorgde ervoor dat dit goed lopende bedrijf in financiële problemen verkeerde.

We deden aanbevelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, arbodienstverlening, het verzuimbeleid en interventiepartijen. Het bedrijf vroeg ons ook dit proces te begeleiden. Na een jaar goede samenwerking en aansturing met de partijen in de providerboog daalden de totale verzuimkosten tot onder de 2 ton.  Het verzuimbeleid is nu helder en de werkgever heeft weer grip op zijn schadelast.

 

Second opinion op het verzuimdossier

Een bouwbedrijf vroeg ons mee te kijken naar een lastig verzuimdossier. De medewerker in kwestie was al meer dan een jaar ziek. De directeur bouwpersoneel was aangesteld als interne casemanager. Hij was zeer betrokken bij zijn personeel en kende het verloop in het verzuimdossier uit zijn hoofd.

Toen wij de case met hem doornamen, ontdekten wij dat het verzuimdossier niet volledig was en niet conform de eisen van het UWV.  Mondeling gemaakte afspraken lagen niet schriftelijk vast en werden niet consequent opgevolgd. Zo zie je maar weer, een goede people manager hoeft nog geen goede casemanager te zijn…

Ook de arbodienst blonk niet uit in daadkracht. Eigenlijk had niemand de rol van regisseur op zich genomen. Een kwalijke zaak, want de werkgever wordt verantwoordelijk gehouden als bij de WIA-aanvraag het re-integratieverslag niet door de toetsing van het UWV komt! De boete is dan een jaar langer loon doorbetalen. Een enorm risico lag op de loer…

We hebben samen hard gewerkt om het verzuimdossier volledig te krijgen. Ter controle vroegen we een Deskundigenoordeel aan bij het UWV, om te toetsen of de re-integratie inspanningen van werkgever voldoende waren. Toen het UWV dit bevestigde, was het sanctierisico voor het bouwbedrijf geweken.

Ook met andere verzuimdossiers hielpen we dit bedrijf, totdat een op ons advies aangestelde nieuwe arbodienst de verzuimbegeleiding adequaat oppakte.

 

Geld besparen door gerichte regie op zieke medewerker

Een bouwbedrijf vroeg ons mee te kijken naar een verzuimdossier van een zieke medewerker. Ondanks een contract bij een grote, landelijke arbodienst vroeg het bedrijf zich af of de medewerker wel voldoende werd gere-integreerd.

Een terechte vraag, zo bleek uit ons onderzoek. In de 13 maanden ziekte had de bedrijfsarts de medewerker slechts twee maal bezocht! De overige contacten hadden de binnendienstmedewerkers van de arbodienst op zich genomen. Weliswaar onder toezicht van de arts, maar met kans dat het niveau van de ondersteuning dat van de bedrijfsarts niet haalt. Het gevolg: in plaats van regie te voeren, volgde de arbodienst het dossier alleen maar.

Met een gerichte interventie van Inside Case Management kon de zieke medewerker veel sneller weer gaan opbouwen en integreren in zijn werk. Verzuim van een medewerker kost bij een modaal inkomen € 234 per dag. Reken maar uit wat een actieve aanpak in zo’n geval kan opleveren…